Coaching er et samspill mellom coach og en klient i utvikling. I denne situasjonen er det klientens mål, verdier og interesser som står sentralt. Coachens oppgave er å være en sparringspartner – en som kan fremskynde klientens endring, vekst og utvikling.

Coach tar utgangspunkt i at alle svar og ressurser ligger hos klienten selv. Adgangen til disse ressursene kan ha blitt blokkert eller gjort vanskelig tilgjengelig av ulike årsaker. Min oppgave blir, ved bruk av kraftfulle spørsmål og teknikker å lede klienten i riktig retning mot målet. På denne måten vil han eller hun selv finne frem til de svarene og ressursene som kreves for å oppnå endring eller for å nå målet.

GLØDs fundament i coaching og arbeid baserer seg på NLP og Nevrosemantikk. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er et bevisstgjøringsverktøy som hjelper klienten til å få frem de beste ressursene i seg selv.”Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser. Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans. Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke” (DNCF, 2012). Nevrosemantikk er læren om hvordan vi skaper mening ut fra våre erfaringer og opplevelser, og hvordan dette påvirker vårt tankesett og sanseapparat.